Wybierz język
Regulamin

Regulamin

Regulamin strona www

Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezwzględnego bezpieczeństwa oraz przyjemnego pobytu wszystkich Gości, odwiedzających obiekt Orłówka.

Przebywanie na terenie naszego obiektu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 1. Podane na stronie ceny dotyczą wynajęcia apartamentu na 1 dobę.
 2. Dla osób, które opłaciły pobyt na terenie obiektu, korzystanie z infrastruktury, wyposażenia oraz sprzętu jest bezpłatne.
 3. Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia i trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia wykupionego pobytu.
  Zameldowania w godzinach  14:00 – 21:00
  Wymeldowania w godzinach 08:00 – 11:00
 4. Zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w obiekcie, ul. Nędzy Kubińca 75, 34-511 Kościelisko. Telefonicznie pod nr. 600 354 685. Za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem, orlowka.pl
 5. Wszelkie opłaty dokonywane są w obiekcie, ul. Nędzy Kubińca 75, 34-511 Kościelisko. lub przelewem na konto bankowe: PKO BP 95 1020 3974 0000 5902 0330 3328  oraz za pomocą strony internetowej orlowka.pl

  Dane do przelewu:

  OK Katarzyna Ostrowska
  ul. Bukowińska 12/226B 02-703 Warszawa
  Tytuł: Zadatek Orłówka + nazwisko (na które była robiona rezerwacja)
 6. Opłata za pobyt dokonywana jest z góry przy zameldowaniu.
 7. W przypadku rezerwacji i niestawiennictwa się Gościa do godziny 21:00 w dniu rozpoczynającym pobyt, obiekt Apartamenty Orłówka zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconego zadatku a także w przypadku rezerwacji poprzez serwisy BOOKING.COM oraz NOCLEG.PL do zgłoszenia tym serwison opcji "Niedojazd Gościa".
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, nie jest zwracana opłata za pobyt.
 9. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony, bądź wszelkie zmiany w rezerwacji możliwe są po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem bądź managerem ds. rezerwacji. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych apartamentów.
 10. Całodobowo na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) według obowiązujących w obiekcie stawek.
 11. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 12. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych oraz mających opłacony pobyt w obiekcie.
 13. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg cen obowiązujących w danym dniu.
 14. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie od godz. 9:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu kierownika obiektu.
 15. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, Orłówka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
 16. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.
 17. Cisza nocna na terenie obiektu odbywa się w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.
 18. Osoby przebywające na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy lub wymiany na nową.
 19. Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
 20. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia obiektu prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi obiektu.
 21. Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb personelu obiektu.
 22. W szczególności zabrania się, palenia papierosów w pokojach i na terenie budynku obiektu.
 23. Zabrania się przywożenia zwierząt do obiektu.
 24. Orłówka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 25. Orłówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.
 26. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 27. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej orlowka.pl orazw drodze indywidualnego zapoznania i zaakceptowania przez klienta podczas czynności meldunkowych w Orłówce.
 28. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 30 czerwca 2013 r.

 Regulamin płatność internetowych w domenie

www.orlowka.pl

 1. Informacje podstawowe

 1. Dokonywanie rezerwacji w obiekcie odbywa się za pośrednictwem strony www.orlowka.pl.
 2. Strona www.orlowka.pl stanowi własność:
  OK Katarzyna Ostrowska
  02-703 Warszawa ul. Bukowińska 12/226B
  Nip: 524-177-46-80
  Regon: 016008294
 3. Strona www.orlowka.pl pozwala rezerwować wszystkie pokoje w obiekcie Orłówka.
 4. Wszystkie rezerwacje dokonane za pośrednictwem strony www.orlowka.pl są równoznaczne z zapoznaniem się i bezwarunkowym przyjęciem obowiązujących warunków ogólnych oraz warunków sprzedaży danej usługi.
 5. Klient potwierdza przyjęcie warunków ogólnych oraz warunków sprzedaży danej usługi w momencie dokonywania rezerwacji; żadna rezerwacja nie jest możliwa bez przyjęcia tych warunków.
 6. Klient ma możliwość zapisania własnej kopii niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 7. Strona internetowa www.orlowka.pl zawiera następujące informacje:
  • Regulamin umożliwiający  szczegółowe zapoznanie się z warunakmi obowiązującymi podczas korzystania z usług, zawierająca informacje na temat statutu socjalnego, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, siedziby, numeru identyfikacji podatkowej.
  • Podstawowe dane o oferowanych usługach.
  • Ceny usług;
  • Możliwe sposoby dokonywania płatności;
  • Oferty, ich ceny i okres ważności;
  • Minimalny czas, na który w danym przypadku zawierana jest umowa.
 8. Klientowi przysługują określone prawa, których może być jednak pozbawiony w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że usługi nie zostały zarezerwowane do celów osobistych.
 9. Wszystkie informacje poza sekcją aktualność na stronie internetowej www.orlowka.pl są dostępne także w języku angielskim i rosyjskim.
 10. Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych pozwalającą na przyjęcie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

2. Czas trwania oraz ograniczenia realizacji zamówienia 

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się przez cały czas udostępnienia usługi przez OK Katarzyna Ostrowska na stronie internetowej www.orlowka.pl.
 2. OK Katarzyna Ostrowska zastrzega sobie prawo do nieokreślonego czasowo zamknięcia strony www.orlowka.pl lub jej części służącej do dokonywania rezerwacji przez Internet. Zamknięcie może nastąpić bez uprzedzenia i nie przewiduje prawa do roszczeń.
 3. OK Katarzyna Ostrowska nie odpowiada za żadne szkody, które mogą wynikać z czasowego bądź całkowitego zamknięcia którejkolwiek części strony internetowej i związanych z nią usług, w tym rezerwacji przez Internet.

 3. Rezerwacja 

 1. Usługi dostępne dla Klienta, użytkownik wybiera spośród proponowanych na stronie internetowej.
 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z charakterem, przeznaczeniem i sposobami rezerwacji usług dostępnych na stronie internetowej, oraz że zapoznał się z informacjami niezbędnymi i/lub uzupełniającymi w celu dokonania rezerwacji w sposób w pełni świadomy.
 3. Jednorazowo za pośrednictwem strony www.orlowka.pl klient może zarezerwować maksymalnie jeden (1) pokój.
 4. Klient bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za adekwatność dokonanego przez siebie wyboru usług, w tym względzie całkowicie zwalniając OK Katarzyna Ostrowska z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Umowę uważa się za zawartą przez Klienta w momencie zakończenia procesu rezerwacji.

 

4. Proces rezerwacji 

 1. Klient dokonuje rezerwacji za pomocą wirtualnego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.orlowka.pl.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną od momentu otrzymania potwierdzenia przez OK Katarzyna Ostrowska formularza rezerwacyjnego, a także w momencie dokonania przedpłaty za pomocą płatności internetowych lub kartą kredytową przez Internet.
 3. Każdorazowo przed dokonaniem rezerwacji Klient jest zobowiązany do podania informacji wymaganych w formularzu.
 4. Procedura rezerwacji obejmuje następujące etapy:
  • etap 1: wybranie apartamentu;
  • etap 2: wprowadzenie terminu i sprawdzenie dostępności w wybranym okresie;
  • etap 3: sprawdzenie szczegółów rezerwacji, całkowitej ceny, obowiązujących warunków sprzedaży;
  • etap 4: wybranie ewentualnych dodatkowych opcji z oferty apartamentu;
  • etap 5: wybranie jednej(1) z dostępnych opcij płatności;
  • etap 6: wprowadzenie danych klienta;
  • etap 7: zapoznanie się z treścią i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży oraz warunków sprzedaży wybranej oferty;
  • etap 8: zatwierdzenie rezerwacji przez klienta.
 5. Dokonując rejestracji, Klient automatycznie poświadcza zgodność i prawdziwość podanych przez siebie danych.

 5. Potwierdzeniem rezerwacji 

 1. Potwierdzenie dokonanej przez Klienta rezerwacji wysyłane jest pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku dokonywania rezerwacji przez Internet, potwierdzenie, o którym mowa, zawiera streszczenie przedmiotu umowy, wykaz zarezerwowanych usług oraz cenę.

 6. Dostępne formy płatności. 

 1. OK Katarzyna Ostrowska wybrał PayU jako podmiot zabezpieczający płatności internetowych lub płatności za pomocą karty kredytowej. Ważność karty Klienta jest weryfikowana przez PayU. Odrzucenie karty może nastąpić z następujących powodów: zgłoszona kradzież karty, zablokowanie karty, wykorzystanie limitu, pomyłka przy wpisywaniu numeru.
 2. W chwili dokonywania przedpłaty za rezerwację klient jest obciążany kwotą obejmującą: cenę pobytu.

 7. Polityka zwrotów 

 1. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu, hotel nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w Orłówce, właściciel obciąży Gościa opłatą w wysokości 100 procent opłaty za pierwszą noc.

8. Polityka reklamacji 

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania świadczeń hotelowych muszą, pod rygorem nieważnosci, zostać zgłoszone firmie OK Katarzyna Ostrowska telefonicznie, niezwłocznie od momentu przyjazdu do Orłówki lub bezpośrednio u pracowników Orłówki.

 9. Ochrony danych osobowych 

 1. Informacje podawane przez klienta są niezbędne do celów zarządzania rezerwacją. Bez podania tych danych przez klienta, firma OK Katarzyna Ostrowska nie może przyjąć rezerwacji.
 2. Klient może nie zgodzić się, nie ponosząc dodatkowych kosztów, na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Klient jest informowany, że wszystkie jego dane osobiste zgromadzone przez OK Katarzyna Ostrowska są automatycznie przetwarzane na odpowiedzialność OK Katarzyna Ostrowska
 4. Przetwarzanie danych pozwala OK Katarzyna Ostrowska na wypełnianie zobowiązań wobec Klienta,
 5. W każdym formularzu służącym do gromadzenia danych osobowych Klient jest informowany o obowiązkowym lub nieobowiązkowym charakterze odpowiedzi.
 6. Klient upoważnia OK Katarzyna Ostrowska do przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie, w jakim wiąże się to z realizacją ciążących na nim obowiązków w świetle niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 7. W szczególności podczas płatności online dane bankowe klienta są przekazywane przez płatnika, którym jest firma PayU.

 10. Odpowiedzialność 

 1. Zdjęcia umieszczone na stronie są wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo największych starań mających na celu możliwie najwierniejsze przedstawienie apartamentów za pomocą publikowanych fotografii, rysunków i tekstów, istnieje możliwość zmian w stanie faktycznym, zwłaszcza z powodu ewentualnych zmian w umeblowaniu lub renowacji. Klient nie może dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu.
 2. OK Katarzyna Ostrowska nie odpowiada za niewykonanie lub złe wykonanie zobowiązań wynikających z rezerwacji z powodu działania siły wyższej, osób trzecich, swoich partnerów albo Klienta. Do przypadków takich można zaliczyć brak dostępu do Internetu, brak dostępu do strony internetowej, włamanie, działanie wirusa komputerowego lub brak autoryzacji przedpłaty ze strony banku Klienta.
 3. OK Katarzyna Ostrowska nie odpowiada w żadnym stopniu za szkody pośrednie, zwłaszcza za utratę zysków, wynikłą z działania swoich partnerów, osób trzecich lub Klienta.
 4. Hiperłącza mogą odsyłać do stron innych niż www.orlowka.pl, OK Katarzyna Ostrowska nie bierze odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za usługi tam oferowane.
 5. Wszelkie rezerwacje lub opłaty, które są niepełne, nieprawidłowe niezgodne z jakichkolwiek powodów zaleznych/zwiaznaych z Klientem spowodują anulowanie zlecenia na koszt klienta, bez wyciągania konsekwencji cywilnoprawnych w stosunku do niego.

 11. Siła wyższa 

 1. Firma OK Katarzyna Ostrowska  nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia usług spowodowaną wystąpieniem siły wyższej. Do sił wyższych należą wszelkie zdarzenia zwyczajowo zaliczane do tego typu kategorii, określone przez sądy i prawo polskie.

 12. Własność prawna 

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa polskiego
 2. Dotyczy to zarówno treści, jak i formy.